Fornalutx
Fornalutx 06
Fornalutx 09
Fornalutx 002
Fornalutx 08
Fornalutx 03
Fornalutx 04
Fornalutx 07
Fornalutx 20
Fornalutx 21
Fornalutx 22
Fornalutx 001
Fornalutx 10
Fornalutx 11
1909 - Sa Bassa - Fornalutx - Soller
Fornalutx 12
Fornalutx 13
Fornalutx 14
Fornalutx 16
Fornalutx 18
Fornalutx 19
1907 - Sa Bassa - Fornalutx - Soller

Fornalutx


Our favorite village, in all categories, is Fornalutx, a small jewel in the middle of the Serra Tramuntana mountain range, surrounded by a deep valley beginning at Mallorca's highest mountain, Puig Major and ending in the village of Soller.

Are you interested in renting Casa Limonero - read more HERE.

 

The effort to maintain the village's traditional look and feel, from the cobblestone streets to the traditional facades, has created one of the best preserved villages in Spain. On several occasions, the village has been designated as the most beautiful and best preserved village in Spain.


The reasons are several: the well-preserved old stone houses with their beautiful shutters, the charming little square, the cobbled streets that are too narrow to drive, the alleys which in some places turns into stone staircases, the well-kept gardens, the surging green surroundings and the high mountain peaks surrounding the village. The village is only 40 minutes from Palma, a walk from the small town of Sóller and a few minutes by car from the beach in Port de Soller.


In the center of the village is the small square "Plaça d'Espanya", surrounded by cafes and a small supermarket. Overlooking the square lies the church.

 

The charm of Fornalutx lies in how untouched it is in contrast to the modern world. The contrast with Palma and some of the other more developed areas on the island could not be bigger.


The cobbled streets and all stairs in the old village center are gorgeous and carefully decorated with many pots and plants along the walls and outside the front doors.


Despite its size, here are a number of small cozy restaurants along the main street.

At the north entrance to the village there are two restaurants (Can N´Antuna and Es Turo) with an outstanding view of the Sollerdal valley.

 

In Fornalutx you walk. There are three generous municipal parking spaces, two in the north of the village and one in the south.

 

As you walk around in the small alleys, take a look at many of the facades where you can see the famous painted plates, known as "Arabic plates", dating back to the 13th and 18th century. These small pieces of art in red on white background are found on the roof tiles under the ceilings that extend over the small houses. The drawings describes a jumble of different things - from plants and animals to people and religious images.


The plates are not only decorative, they also have a symbolic meaning and are said to protect the residents of the house from bad luck.


Fornalutx is surrounded by large crops of orange and lemon trees. Thanks to the favorable conditions, here are also a lot of cactus growing. Higher up in the terraces in the valley there are amazing olive groves. Some with trees over a thousand years old.

 

Thousands of sparrows and other small birds fill the groves and in the surrounding orchards there are donkeys, sheeps and goats.

 

The story of Fornalutx begins over 1000 years ago when the village was an Arab property, probably only a farm. After the Catalan conquest of the 13th century, the population in the area grew. The church, which stilremains, was completed in 1639. It has undergone many renovations since its original Gothic-style design.

 

Fornalutx was part of the municipality of Soller until 1837, when it became independent.


One of the most remarkable buildings in the village is the town hall, or "Casa de la Vila", which contains a defense tower dating from the 17th century.

 

On September 8th, the village celebrates its patron saint with a party that attracts visitors from all over Majorca.

The fiestas consist of several events organized around the sacred ox.


The festival begins in the early hours of the morning, with traditional music played by locals on tambourine and flute. This musical cacophony is meant to announce the arrival of the ox, which then is led by the village's youth in a rope around the horns  through the streets of the village. When the festival is over, the ox brings to the slaughterhouse near Sóller. This tradition, typical for Fornalutx, has been celebrated since the mid 1800's.


Fornalutx location in Serra de Tramuntana makes it an ideal starting point for hikers and bikers. The village is within easy reach of the famous GR221 trail that winds along the entire mountain range.

Vår favoritby, alla kategorier är Fornalutx, denna lilla pärla i mitten av bergskedjan Serra Tramuntana, omgiven av en djup dal som börjar vid Mallorcas högsta berg, Puig Major och slutar i byn Soller. Det är också här som vi hittat vårt lilla hus.

Är du intresserad av att hyra Casa Limonero - läs mer HÄR.


När Spaniens vackraste by ska utses står ofta Fornalutx som vinnare.

Orsakerna är flera: de välbevarade gamla stenhusen med sina vackra fönsterluckor, det charmiga lilla torget, de stenlagda gatorna som är för smala för att köra bil på, gränderna som här och var övergår i stentrappor, de välskötta trädgårdarna, de böljande gröna omgivningarna och de höga bergstopparna som omger byn. Att byn bara ligger en knapp timme från Palma, en promenad från den lilla staden Sóller och några minuter med bil från stranden gör inte saken sämre.


Arbetet med att bibehålla byns traditionella utseende och känsla, från kullerstensgatorna till de traditionella fasaderna, har skapat en av de bäst bevarade byarna i Spanien. Vid ett par tillfällen har byn utsetts till Spaniens bäst bevarade och vackraste by.


I mitten av byn ligger det lilla torget ”Plaça d'Espanya”, omgivet av kaféer och en liten supermarket. Med utsikt över torget ligger kyrkan.


Charmen i Fornalutx ligger i hur orörd den är i kontrast mot den moderna världen. Kontrasten med Palma och några av de andra mer utvecklade områden på ön kunde inte vara större.

Stengatorna och alla trappor i den gamla stadskärnan är underbara och omsorgsfullt utsmyckade med många krukor och växter längs väggarna och utanför ytterdörrarna.


Trots sin storlek finns här ett antal små mysiga restauranger längs huvudgatan.

Vid norra infarten till byn ligger flera restauranger. Några av dom med en enastående utsikt over Sollerdalen.


I Fornalutx promenerar man. I utkanterna finns tre generösa kommunala parkeringsplatser, två norr om byn och en i söder.


När du promenerar runt i de små gränderna, passa då på att ta en titt på många av fasaderna där du kan se de berömda målade plattorna, så kallade "arabiska plattor", som är från perioden mellan 1300- och 1800-talet. Dessa små konstverk i rött på vit bakgrund finns på takpannor sittandes under utskjutande tak som sträcker sig ut över de små husen. Ritningarna skildrar ett virrvarr av olika saker - från växter och djur till människor och religiösa bilder.

Plattorna är inte bara dekorativa, de har också en symbolisk betydelse och sägs skydda de boende i huset från otur.


Fornalutx omges av stora odlingar av apelsin- och citronträd. Tack vare de gynnsamma förhållandena växer här också mycket kaktusar. Högre upp i terrasserna I dalen finns fantastiska olivlundar. Några med träd över tusen år gamla.


Tusentals gråsparvar och andra småfåglar fyller lundarna och i de omgivande fruktträdgårdarna betar åsnor, får och getter.


Historien om Fornalutx börjar för över 1000 år sedan när byn var en arabisk egendom, förmodligen bara en gård. Efter den katalanska erövringen av ön på 1300-talet, växte befolkningen i området. Kyrkan, som fortfarande finns kvar, stod färdigbyggd 1639. Den har genomgått många renoveringar sedan den ursprungliga konstruktionen i gotisk stil.


Fornalutx var en del av kommunen Soller till 1837, då den blev oberoende.


En av de mest anmärkningsvärda byggnaderna i byn är rådhuset, eller "Casa de la Vila", som innehåller ett försvarstorn med anor från 1700-talet.


Den 8 september varje år firar byn sitt skyddshelgon med en fest som lockar besökare från hela Mallorca.

Fiestan består av flera evenemang som anordnas runt den heliga oxen.


Festivalen börjar i de tidiga morgontimmarna, med traditionell musik som spelas på tamburin och flöjt av lokalbefolkningen . Denna musikaliska kakofoni är till för att meddela ankomsten av oxen, som sedan leds i ett rep runt hornen genom gatorna av byns ungdomar. När festivalen är över, förs oxen till slakteriet i närheten av Sóller. Denna tradition, utmärkande för Fornalutx, har firats sedan mitten av 1800-talet.


Fornalutx läge i Serra de Tramuntana gör det till en idealisk utgångspunkt för vandrare och cyklister. Byn ligger inom räckhåll för den berömda GR221-leden som slingrar sig längs hela bergskedjan.