21. The Archduke´s path
2123 - Ärkehertigens stig
2104 - Ärkehertigens stig
2118 - Ärkehertigens stig
2103 - Ärkehertigens stig
2119 - Ärkehertigens stig
2120 - Ärkehertigens stig
2121 - Ärkehertigens stig
2122 - Ärkehertigens stig
2124 - Ärkehertigens stig
2111 - Ärkehertigens stig
2125 - Ärkehertigens stig
2115 - Ärkehertigens stig
2101 - Ärkehertigens stig
2105 - Ärkehertigens stig
2106 - Ärkehertigens stig
2107 - Ärkehertigens stig
2108 - Ärkehertigens stig
2109 - Ärkehertigens stig
2110 - Ärkehertigens stig
2112 - Ärkehertigens stig
2113 - Ärkehertigens stig
2114 - Ärkehertigens stig
2116 - Ärkehertigens stig
2117 - Ärkehertigens stig

Be inspired!

A short film - The Archduke´s path

Ärkehertigens stig (start i Valldemossa)


Ärkehertigen Ludwig Salvators gång- och ridväg Camí de s´Arxiduc, ute på kanten av Teixbergen, anlagd på 1800-talet, är en av Mallorcas populäraste vandringsleder.


Ludwig Salvator av Habsburg (Österrike) kom som 19-åring till Mallorca i mitten av 1800-talet och förälskade sig i ön. Han bodde här resten av sitt liv och har satt sin prägel på ön. Bland annat skrev han en encyklopedi i sju band om Mallorcas flora, fauna, folklore, historia, arkeologi och topografi. Han har också bekostat iordningställandet av många vandringsleder i Serra de Tramuntana som besöks av miljontals turister årligen. Ludwig Salvator utsågs till hedersmedborgare på Mallorca 1910.


Mitt i Valldemossa ligger två stora parkeringsplatser. Vår vandring utgår från den östligaste.


Ta upp till höger på Carrer  De Namas till du korsar Carrer Ermita Joan Mir och fortsätter trapporna upp till Carrer Pins – ta av till vänster tills ni kommer till Carrer Oliveres som ni följer tills ni kommer till en låst järngrind.


Följ stigen på utsidan längs staketet när vi kom fram till en liten träkur där "skogvaktaren" håller till. Kommer ni i tid har ni tur. Stigen är välbesökt och restriktioner gör att endast ett begränsat antal personer kan passera per dag.


Denna tur är kortare och lätt att följa, men vi hade ”otur” och fick ägna oss åt ytterligare en timmes vandring. Ingen förlust på något sätt; större delen av vår vandring uppåt genom stenekskogen hade vi en fantastisk utsikt över Valldemossa och ända bort till Palmabukten.


Vi följde skyltningen ” Camí de s´Arxid”, ”Deia” och ”Cami de Ses Basses”. Stigen uppåt är sparsamt markerad med träskyltar men små stenrösen markerar vägen till den mäktiga bergsplatån.


Väl uppe på Teixmassivet är vegetationen mindre. Utsikten är fantastisk med Puig Major i norr och kuststräckan mellan Port de Soller i norr och Banyalbufar i söder.

Österut ser du milsvitt mot Palma och ut över hela den södra delen av Mallorca. I väster ligger den karaktäristiska udden Sa Foradada och slottet San Marroig.


Stigen nedför passerar eremitgrottan, Cova de s´Ermità Guiem. Skyltningen här är lite otydlig. Följ skylten mot Valldemossa tills du kommer till två alternativa vägar ”Valldemossa 45 min” och Valldemossa 55 min”. Det mynnar ut i samma stig, så välj ”45 min”.


I stenekskogen ser man en och annan sitja, ”circulo de carboneros” (kolmila) där man förr i tiden framställde den viktiga kolen. Kolaren bodde med sin familj uppe i bergen i en liten stenbostad intill sitjan och såg till att kolbränningen hölls vid liv.


Vår vandring tog  cirka 6 timmar, inklusive fikastopp och några "vilsna felsteg". Framför allt så upplevde vi det som dåligt skyltat vid eremitgrottan. Skyltningen ner mot Valldemossa var väldigt otydlig och anonym.

Dessutom så kan de vandrare som har dagspass gena över muren, vilket vi också gjorde, men blev stoppade av en skogsvaktare.


Jag har läst i andra guideböcker att vandringen med "tillstånd" tar cirka 4 timmar.

21 The Archduke´s path (start in Valldemossa)


Archduke Ludwig Salvator's walk- and riding path, Camí de s'Arxiduc, on the edge of the Teix mountain and built in the 19th century, is one of Mallorca's most popular hiking trails.


Ludwig Salvator of Habsburg (Austria) came when he was 19-year-old to Mallorca in the mid 1800's and fell in love with the island.


He lived here for the rest of his life and made his impression on the island.

Among other things, he wrote an encyclopedia in seven bands about Mallorcas flora, fauna, history, archeology and topography.


He has also financed the preparation of many hiking trails in Serra de Tramuntana, visited by millions of tourists annually. Ludwig Salvator was appointed as honorary citizen in Mallorca in 1910.


In the middle of Valldemossa there are two big parking spaces. Our hiking starts from the easternmost.


Turn right onto Carrer De Namas until you cross Carrer Ermita Joan Mir and continue the stairs up to Carrer Pins - turn left until you reach Carrer Oliveres as you follow until you reach a locked iron gate.


Follow the path on the outside along the fence until you reach a small wooden shed where the "forest guard" has his place. If you are early you are lucky. The path is well-visited and restrictions allow only a limited number of people to pass a day.


This trip is shorter and easy to follow, but we had "bad luck" and had to go for another hour's walk. No loss in any way; most of our walk uphill through the holm oak forest, we had a great view of Valldemossa and all the way to Palma Bay.


We followed the sign "Camí de s'Arxid", "Deia" and "Cami de Ses Basses". The path upwards is sparsely marked with wooden signs, but the small stone cairns mark the way to the mighty mountain plateau.


Up the Teix massif, vegetation is less. The view is amazing with the Puig Major in the north and the coastline between Port de Soller and Banyalbufar in the west.

To the south east you can see all of southern Mallorca. To the west lies the characteristic cliff of Sa Foradada and the San Marroig palace.


The path downhills passes the hermit cave, Cova de s'Ermità Guiem. The signage here is a bit unclear.

Follow the sign towards Valldemossa until you reach two alternative roads "Valldemossa 45 min" and Valldemossa 55 min. " It ends in the same level, so choose "45 min".


In the holm oak forest you can see one and another sitja, "circulo de carboneros" (charcoal kiln) where the important coal was produced in the past. The charcoal-burner lived with his family up in the mountains in a small stone barn next to the sitja and made sure that the burning of coal was kept alive.


Our walk took about 6 hours, including a few stops and some "misguided missteps". Especially the signpost towards Valldemossa at the hermit cave was very unclear.

I have read in other guidebooks that the walk with "permission" from the forester will take about 4 hours.