17. Puig l´Ofre
1708 - Puig l´Ofre
1704 - Puig l´Ofre
1705 - Puig l´Ofre
1707 - Puig l´Ofre
1717 - Puig l`Ofre
1706 - Puig l´Ofre
1709 - Puig l´Ofre
1710 - Puig l´Ofre
1711 - Puig l´Ofre
1713 - Puig l´Ofre
1716 - Puig l´Ofre
05-Cuber
07-Cuber
08-Cuber
09-Cuber
2317 - Barranc de Biniaraix - Cuber
19-Cuber
1712 - Puig l´Ofre
1714 - Puig l´Ofre
1715 - Puig l´Ofre

Be inspired!

A short film - Puig l`Ofre 

Puig l´Ofre är en av de mest centrala topparna i hela Tramuntanbergskedjan och en helt fantastisk utsiktspunkt.

Härifrån ser man stora delar av Mallorca: Palmabukten i söder och Alcudiabukten i norr, Inca, vattenreservoarerna Cúber och Gorg Blau, bergstopparna Puig Major, Teix, Puig d´Alaro och Puig de

s´Alcadena, Soller och Port de Soller och ofantligt mycket mer.


Detta är en vandring som är ett måste.


Coll de l´Ofre och Puig l´Ofre längs GR221-leden kan nås från två olika håll, antingen från Cúberreservoaren eller från Barranc de Biniaraix.

Själva toppen, Puig l´Ofre nås från tre olika håll, två från Coll de l`Ofre och en från dalen mellan Cúber och Coll del´Ofre.

Vi vandrade från foten av Mallorcas högsta berg, Puig Major. Parkering finns vid kilometermärke 34 på Ma-10, där vägen in till Cúber vattenreservoar börjar. Följ GR221-leden längs Cúbers västra sida (höger sida). Leden är väl skyltad.


Vårt val att nå toppen var den svåraste vägen upp. Eller val och val - våra vänner som rekommenderat vandringen hade glömt tala om att det fanns mer än en väg upp, så vi hakade på första bästa vandrare.

Nu är vi inte några vana vandrare eller skapta för att att klättra i berg, så för oss var detta ett problem. Enligt beskrivningen i "Vandra på Mallorca" (som jag hittade efter vår vandring) var detta den vanligaste stigen. Vi mötte flera mycket äldre vandrare än oss på väg ner med glada miner, så jag tror snarast att det är vi som är problemet.


För de som önskar variation väljer man de mindre lätta alternativet upp och det lättare alternativet ner.


Jag väljer att döpa stigarna 1 (den svårare) och 2 (den lättare).

Båda stigarna är markerade med små stenrösen och emellanåt blåmålade prickar.

Beskrivningen till stig 1 är tagen från "Vandra på Mallorca", då jag inte var i stånd att notera markeringar eller andra igenkänningspunkter. Jag var mest fokuserad på att ta mig upp med livet i behåll.


Stig 1

"Stigen leder upp på "baksidan" av toppen (sydostsidan). Den är tämligen brant, men den är lätt att hitta och ganska lätt att gå. Följ grusvägen neråt mot Biniaraix från passet Coll de l´Ofre förbi stolpen som efter 30 meter markerar var GR-stigen tar ner åt höger. Forsätt 30 meter vidare och in på grusvägen som där tar in i skogen åt vänster, precis efter en stenmur.

10 minuter senare passerar vägen nästa stenmur. Du är då ute på Coll d´en Poma på 887 meter, som bjuder på vacker utsikt både norrut och österut. Direkt efter denna plats börjar stigen mot toppen uppåt vänster genom skogen. Några stenrösen och blå prickar visar vägen, nederst med ett par stigalternativ som snart möts. 200 bitvis branta höjdmetrar väntar, men stigen är lätt att gå. 30 - 40 höjdmeter nedanför toppen möter den en stig som kommer från andra hållet, från Coll des Cards. Den sista biten upp till toppen är gemensam för de två stigarna, och leder först upp mot eggen precis norr om toppen, därefter vidare snett upp mot vänster till själva toppunkten på 1 091 meter."


Stig 2

Följ GR221-leden från Cúber längs flodfåran Torrent de Binimorat (samma väg som till Coll de l´Ofre) i cirka en timma tills du kommer fram till stenhuset Binimorat och till GR221-skyltningen Barranc de Biniaraix och Biniaraix till höger. Det är den stigen du följer vidare till Coll de l´Ofre.


Här fortsätter du istället grusvägen rakt fram förbi förbudsskyltarna "Prohibido el Paso" och "Probiedad Privado".

Det finns fler sådana här skyltar i området samtidigt som man rösat för leden upp till toppen, så det är ingen som tar notis om dessa.

Följ sedan den tydliga stigen upp genom skogen till du kommer till ett fält där stigen delar sig. Vägen till höger leder till Coll de l´Ofre och rakt fram uppåt till Puig l´Ofre.


Det är kort och brant upp i passet, där en bra stig försedd med rösen leder upp till toppen på 1 091 meter.

30 - 40 höjdmeter nedanför toppen möter den stigen från nordost. Den sista biten upp till toppen är gemensam för de två stigarna.

Puig l`Ofre 

Puig l'Ofre is one of the most central peaks of the entire Tramuntan mountain range and an amazing

viewpoint.

From here you can see large parts of Majorca: Palma Bay in the south and Alcudia Bay in the north,

Inca, the water reservoirs Cúber and Gorg Blau, the mountain peaks Puig Major, Teix, Puig d'Alaro and Puig de  s'Alcadena, Soller and Port de Soller and much more.


This walk is ”a must”.


Coll de l'Ofre and Puig l'Ofre along the GR221 can be reached from two different directions, either from Cuber reservoir or from Barranc de Biniaraix.

The very top, Puig l'Ofre is reached from three different directions, two from Coll de l'Ofre and one

from the valley between Cúber and Coll del'Ofre.


We walked from the foot of Mallorca's highest mountain, Puig Major.

Parking is available at mileage 34 on Ma-10, where the road into

Cúber water reservoirs begins. Follow the GR221 trail along the

western side of Cúber (right side). The path is well signposted.


Our choice of path to reach the top turned out to be the toughest

way up. Our friends who recommended the walk had forgotten that there was more than one way up, so we looked for where the other hikers/climbers were going.


We are not regular hikers or mountain climbers, so for us this was a huge problem. As described in

"Walking on Mallorca" (which I found after our walk) this was the most common path. We met elderly

walkers on their way down with happy smiles, so I think that we are the problem not the otherway.


For those who want variation, choose the tough (or more difficult) option up and the easier option

down.


I choose to rename the trails 1 (the harder) and 2 (the easier).

Both trails are marked with small stone cairnes and occasionally blue-colored dots.

The description to trail 1 is from "Walking in Mallorca", since I was unable to note markings or other points of recognition. I was most focused on keeping alive.


Trail 1

"The path leads up to the" backside "of the top (southeast side). It is quite steep, but easy to find and quite easy to walk. Follow the gravel road down towards Biniaraix from the pass Coll de l'Ofre past the stanchion that after 30 meters marks where the GR path takes off down to the right. Continue 30 meters further onto the gravel road, which enters the wood to the left, just after a stone wall.

10 minutes later the road passes the next stone wall. You are then on Coll d'en Poma at 887 meters, which offers beautiful views both north and east. Immediately after this place, the path begins to the top upward left through the wood. Some stone cairnes and blue dots show the way, at first with a few path alternatives that will soon meet. 200, here and there steep altitudes, is waiting, but the path is easy to walk.

30 - 40 meters below the top meets the path coming from the other direction, from Coll des Cards.

The last part to the top is common to the two paths, and leads first up against th edge just north of the top, then further up to the left to the actual peak of 1,091 meters. "


Trail 2

Follow the GR221 trail from Cúber along the river Torrent de Binimorat (same way as to Coll de l'Ofre) for about an hour until you reaches the Binimorat stone house and the GR221 sign Barranc de Biniaraix and Biniaraix to the right, whick is the path you continue to Coll de l'Ofre.


Instead of going to the right you continue the gravel road straight ahead and past the signs ”Prohibido el Paso” and ”Provo Privado”.


There are more signs like these in the area while the trail up to the top been marked, so nobody is taking any notice of them.

Then follow the path through the woods until you reach a field where the path divides. The path on the right leads to Coll de l'Ofre and straight up to Puig l'Ofre.


A well signposted path with stone cairns leads to the top of 1,091 meters.

30-40 metres below the top meets the trail from the Northeast. The last piece to the top is common to the two trails.