19. Sa Bassa - Fornalutx - Biniaraix - Soller

Sa Bassa - Fornalutx - Biniaraix - Soller

The walk between Sa Bassa and Fornalutx is known as "The thousand steps tour". The reason for this is the steep slope that made it necessary to build stone stairs all the way down.

 

Unlike our other hikes, this walk starts from the top and leads down at the first part.

We parked the car in Soller and took a taxi up to the rest area/recreation area ”Área recreational Sa Bassa” along MA-10. The journey up from the train station in Soller cost 26 € (2016).

 

The walk, which is well signposted with arrows, follows the old Camí de s'Alzina Fumadora route.

At the information board on the left side of Ma-10 (if you come from Soller), it is signed "Camí de s'Alzina Fumadora 1 h 5 min". Initially, you have to climb over a fence on a wooden ladder. The walk continues the old pathway lightly upwards for about 15 minutes until you reach a water tank in stone, where you then follow the path down the left.


Before starting the walk down, take a detour a few hundred meters straight ahead. You are now on a small plateau with a wonderful view of Soller.

 

The path from the water tank leads down to Ma-10. When you reach Ma-10, follow the road about 50 meters down until there is a sign on the left side road marked "Camí de s'Alzina Fumadora 45 min". The sign is located opposite the kilometer mark 43.

 

The tour continues as a steep, stony, path with lots of pivots and about a thousand steps down the forest.


The path leads you to  an attractive terraced landscape and then on to a cement road where it is marked "Camí de s'Alzina Fumadora / Sa Comuna".


The Cement road reaches the Ma-2121 to Fornalutx. Just before the crossroad, the old trail continues to Fornalutx straight forward on the upper side of a small water basin and thereafter cross the road.

The path continues down to Fornalutx between stone walls and houses with beautiful gardens.

 

Follow the Carrer Tramuntana street and then Carrer de L'Eglésia down to the small square Placa d'Espanya.

Down the square follow Carrer Arbona Colom, which is the same as Ma-2121, to the left until the road divides. Ma 2121 continues up to the left and the walk towards Biniaraix continues sloping down to the right across the sign "Soller", "Lluc" and "Pollenca".


After just a few meters is the sign "Camí des Creuer, Es Marroig, Biniaraix 1 h 10 min".

 

The walk continues along and beside a stream surrounded by high walls, then crosses the creek and continues on the hiking trail "Cami des Creuer". The first part is wide and paved, but after a while, a rather steep climb begins up a series of stone stairs  to terraced olive groves. At the sign "Camí des Creuer, Fornalutx 25 min" and "Biniaraix 35 min" a paved road continues down to Biniaraix. The road has a great view of Soller and Fornalutx. The last part before Biniaraix the olive groves are replaced by large citrus orchards.

 

You next arrive at  the old washhouse in Biniaraix. Follow the main street "Camí de Biniaraix" through the small village and signposting towards Soller straight ahead.


After 15 minutes you arrive at a three-way crossing with signs for "Soller", "Fornalutx" and "Palma" on the right. Here you go straight ahead  ending up on the busy street "Carrer de sa Lluna" which takes you into the attractive central square of  "Plaza de la Constitución".

 

After a walk of about 4 hours it is nice to sit on an outdoor cafe and enjoy some people watching in the square where there are cafes and restaurants aplenty. Our regular spot has become Café Soller at the entrance to Carrer de sa Lluna

1905 - Sa Bassa - Fornalutx - Soller
1902 - Sa Bassa - Fornalutx - Soller
1904 - Sa Bassa - Fornalutx - Soller
1906 - Sa Bassa - Fornalutx - Soller
1907 - Sa Bassa - Fornalutx - Soller
1903 - Sa Bassa - Fornalutx - Soller
1908 - Sa Bassa - Fornalutx - Soller
1909 - Sa Bassa - Fornalutx - Soller
1910 - Sa Bassa - Fornalutx - Soller
1911 - Sa Bassa - Fornalutx - Soller
1912 - Sa Bassa - Fornalutx - Soller
1913 - Sa Bassa - Fornalutx - Soller
1914 - Sa Bassa - Fornalutx - Soller
1915 - Sa Bassa - Fornalutx - Soller
1916 - Sa Bassa - Fornalutx - Soller
1917 - Sa Bassa - Fornalutx - Soller
1918 - Sa Bassa - Fornalutx - Soller
1919 - Sa Bassa - Fornalutx - Soller
1920 - Sa Bassa - Fornalutx - Soller

Be inspired!

A short film - Sa Bassa - Fornalutx - Biniaraix - Soller

Sa Bassa - Fornalutx - Biniaraix - Soller

Vandringen mellan Sa Bassa och Fornalutx kallas också "De tusen trappstegens tur". Anledningen till detta är den så pass branta sluttningen som gjort det nödvändigt att anlägga stentrappor hela vägen ner. Det lär finnas tillräckligt många trappsteg för att ge stigen dess namn.


Till skillnad från våra andra vandringar, så går denna vandring uppifrån och ner den första delen.

Vi parkerade bilen i Soller och tog en taxi upp till rastplatsen/friluftsområdet Área recreativa Sa Bassa längs Ma-10. Resan upp från tågstationen i Soller kostade 26€ (2016).


Vandringen, som är väl skyltad med pilar, följer den gamla färdvägen Camí de s´Alzina Fumadora.

Vid informationstavlan på vänster sida om Ma-10 (om du kommer från Soller), står det skyltat "Camí de s´Alzina Fumadora 1 h 5 min". Inledningsvis så måste du klättra över en gärdesgård via en trästege. Vandringen fortsätter den gamla kärrvägen lätt uppåt i cirka 15 minuter tills du kommer till en vattentank i sten, där du följer stigen neråt vänster.


Innan du påbörjar vandringen nerför, ta en avstickare ett par hundra meter rakt fram. Du befinner dig nu på en liten platå med en underbar utsikt över Soller.


Stigen från vattentanken leder nerför till Ma-10. När du kommer ner på Ma-10, följ vägen cirka 50 meter neråt tills det kommer en skylt på vänster sida vägen märkt  "Camí de s´Alzina Fumadora 45 min". Skylten är placerad mittemot kilometermärke 43.


Turen fortsätter nu som en stensatt, brant stig med flera svängar och ungefär tusen trappsteg neråt genom skogen.

Stigen kommer så småningom ner i ett terrasserat kulturlandskap och slutar på en cementväg där det uppåt står skyltat "Camí de s´Alzina Fumadora / Sa Comuna".


Cementvägen kommer ner på bilvägen Ma-2121 till Fornalutx. Strax innan vägkorsningen fortsätter den gamla stigen till Fornalutx rakt fram på ovansidan av en liten vattenbassäng för att därefter korsa bilvägen.

Stigen fortsätter ner till Fornalutx mellan stenmurar och hus med vackra trädgårdar.


Följ gatan Carrer Tramuntana och därefter Carrer de L´Eglésia ner till det lilla torget Placa d´Espanya.

Väl nere på torget följer du Carrer Arbona Colom, som också är Ma-2121, åt vänster tills vägen delar sig. Ma-2121 fortsätter snett uppåt vänster och vandringen mot Biniaraix fortsätter snett ner mot höger mittöver skyltningen "Soller", "Lluc" och "Pollenca". Efter bara ett par meter sitter skylten "Camí des Creuer, Es Marroig, Biniaraix 1 h 10 min".


Vandringen fortsätter längs en bäck omgärdad av höga murar för att sedan korsa bäcken och fortsätta på vandringsleden ”Cami des Creuer”. Den första delen är bred och asfalterad, men efter ett tag börjar en ganska brant stigning i form av stentrappor upp till terrasserade olivlundar. Vid skyltningen "Camí des Creuer, Fornalutx 25 min" och "Biniaraix 35 min" fortsätter en asfalterad väg ner till Biniaraix. Vägen ner har en fantastisk utsikt över Soller och Fornalutx. Sista delen innan Biniaraix ersätts olivlundarna av stora citrusodlingar.


Du kommer ner vid de gamla tvättstugorna i Biniaraix. Följ huvudgatan "Camí de Biniaraix" genom den lilla byn och skyltningen mot Soller rakt fram.

Efter 15 minuter kommer du fram till en trevägskorsning där det står skyltat "Soller", "Fornalutx" och "Palma" till höger. Här fortsätter du rakt fram för att så småningom hamna på affärsgatan "Carrer de sa Lluna" och det vackra torget ”Plaza de la Constitución”.


Efter en vandring på omkring 4 timmar är det skönt att sätta sig på ett utecafé och njuta av folklivet på torget. Caféerna och restaurangerna är många. Vårt stamställe har blivit Café Soller precis i mynningen av Carrer de sa Lluna.