2. Tour on old routes west of Soller

Tour on old routes west of Soller

This beautiful tour we followed from the book "Walking in Mallorca".

The distance we laid behind us was 8 km and took about 3 hours. It is not possible to hike fast in the

mountains so kilometer information on the signs can sometimes be misleading.

Most of the signs on the foot paths provide information about waymarks and give an approximate duration ,sometimes these are a little optimistic!

The directions outlined in  "Walk on Mallorca"  are very easy to follow.


Start opposite Repsol gas station in Soller, kilometer mark 30.6 on Ma-11.

 

"On the roadside there is a stone statue where it says" Deía a Peu / Camí des Rost - 7.933 km ", a sign" Hotel Ca'n Coll "and the wooden sign" Deía "inward along the road. After 200 meters, the sign "Camí de Rocafort 2h 40min" points up to the left - this is where the walk ends.

Continue towards Deía along "Camí de Rost 2 h 30 minutes”. The asphalt road ends after 700 meters and then continues as the old route to Deía.

The path is large extent stented with upgrade both upwards and downwards.(Don’t know what this means) In the junction, low wooden poles with arrows show the direction.


The area is a varied cultural landscape, and the sounds are many: dogs, cocks, sheep bells, pigeons and birdsong. The path is easy to follow. Where the road passes near one of the railway tunnels, it is signposted "Camí des Montreals / Deía 2 h 15 min" up to the left and Camí des Rost / Deía 2 h 15 min "straight ahead.


The path crosses a paved road 200 meters below the luxury hotel Ca's Xorc. In the crossroads stands a signpost ”Camí de Castelló/Deía 1 h 45 min" straight ahead and  the way to the left towards the Ca's Xorc says "Soller/Camí de Castelló ".


The tour follows the Camí de Castelló, but take the shorter side journey away to Son Mico at GR221 trail. It is only about 12-15 minutes each way. The reward is a fantastic views and the opportunity to buy freshly squeezed orange juice and apple-, lemon- and orange pies.


Back at the junction, Camí de Castelló continues past Ca's Xorc until the gateway to the beautiful property of Es Gix. It continues as a gravel road and further as a path road down a wooded area where sheep graze. Wooden poles are showing the way.


The trail passes through the courtyard to the estate Can Jeroni Gros. Immediately after, there is a climbing section saying "Camí des Montreals" to the left. It crosses the railway before it comes down to Camí des Rost at one of the tunnels (alternative path). Camí de Castelló continues beautifully over the wooded side and reaches the steep farm road up to Can Paies, overlooking Puig Major and Puig de l'Ofre.


Follow the wooden poles to a path split, where a stony path leads steeply down to the left towards Soller.

At the junction, Camí de Castelló goes towards Pujol d'en Banya straight ahead, while it is signposted "Camí de Rocafort / Soller 15 min" down the left. The stony path, that is steep, leads to a bridge over the railway line right at the beginning of a tunnel, and comes down on a paved road at a small water basin with the sign "Camí de Rocafort").

Once again you´ll cross the railroad tracks, and is soon down at the junction at the start of the tour where it says "Camí de Rocafort 2 h 40 min."

1011 - Vandringar
206 - Väster om Soller
203 - Väster om Soller
204 - Väster om Soller
207 - Väster om Soller
205 - Väster om Soller
209 - Väster om Soller
202 - Väster om Soller
211 - Väster om Soller
210 - Väster om Soller
208 - Väster om Soller
201 - Väster om Soller

Rundtur på gamla färdvägar väster om Soller 

Denna vackra tur följde vi "slaviskt" efter "Vandra på Mallorca".

Sträckan som vi lade bakom oss var 8 km och tog cirka 3 timmar. Det går inte fort att vandra i bergen,

så kilometeranvisningen kan vara något missvisande.

Den mesta skyltningen på Mallorcas leder tar också med ungefärlig tidsåtgång som, i vårt fall,

ibland är lite väl optimistisk.


Då vägskyltningen följer flera vandringsturer har jag valt att använda mig av "Vandra på Mallorcas"

vägbeskrivning, som är väldigt lätt att följa.


Starta mittemot Repsol bensinstation i Soller, kilometermärke 30,6 på Ma-11.


”I vägkanten finns det en stenstod där det står ”Deía a Peu/Camí des Rost – 7,933 km”, desutom skylten ”Hotel Ca´n Coll” och träskylten ”Deía” inåt längs vägen. Redan efter 200 meter pekar skylten ”Camí de Rocafort 2 h 40 min” upp till vänster – det är här du kommer ner på rundturen. Fortsätt mot Deía längs ”Camí de Rost 2 h 30 minuter. Asfaltsvägen slutar efter 700 meter och fortsätter som den gamla färdvägen till Deía, till en stor del stensatt och med någon stigning både uppåt och neråt. I vägkorsningen visar låga trästolpar med pilar riktningen. Området som du vandrar  genom är ett varierat kulturlandskap, och ljuden är många: hundar, tuppar, fårbjällror, duvor och fågelsång. Det är en tydlig väg eller stig att följa hela tiden. Där vägen passerar i närheten av en av järnvägstunnlarna är det skyltat ”Camí des Montreals/Deía 2 h 15 min” upp till vänster och Camí des Rost/Deía 2 h 15 min” rakt fram.


Stigen korsar en asfalterad väg 200 meter nedanför lyxhotellet Ca´s Xorc. I vägkorsningen står det skyltat Camí de Castelló/Deía 1 h 45 min” rakt fram och på vägen upp till vänster mot Ca´s Xorc står det ”Soller/Camí de Castelló”. Rundturen följer Camí de Castelló, men ta den kortare avstickaren bort till Son Mico vid GR221-leden. Det rör sig bara om 12-15 minuter vardera vägen. Belöningen är en vidsträckt utsikt och möjlighet att köpa nypressad apelsinjuice.


Tillbaka vid vägkorsningen fortsätter Camí de Castelló förbi Ca´s Xorc fram till ingångsporten till den fina egendomen Es Gix. Den fortsätter som grusväg och vidare som stig nerför ett skogsområde där får betar. Trästolpar visar vägen.


Stigen passerar genom gårdsplanen till egendomen Can Jeroni Gros. Direkt efter finns det en stigdelning där ”Camí des Montreals”tar ner åt vänster. Den korsar järnvägen innan den kommer ner på Camí des Rost vid en av tunnlarna (alternativ stig). Camí de Castelló fortsätter vackert bortåt den skogklädda sidan och kommer ut på den branta gårdsvägen upp till Can Paies, med utsikt mot bland annat Puig Major och Puig de l´Ofre.


Följ trästolparna till stigdelningen där en stensatt stig leder brant ner åt vänster mot Soller. I korsningen fortsätter Camí de Castelló mot Pujol d´en Banya rakt fram, medan det är skyltat ”Camí de Rocafort/Soller 15 min” ner till vänster. Den stensatta stigen som är brant, leder på en bro över järnvägen precis vid början på en tunnel, och kommer ner på en asfalterad väg vid en liten vattenbassäng med skylten ”Camí de Rocafort”). Du korsar ännu en gång järnvägen, och är snart nere vid vägkorsningen i början av turen där det står ”Camí de Rocafort 2 h 40 min.”