10. Puig de s´Alqueria


Puig de s'Alqueria

Puig de s'Alqueria is clearly visible as the highest of the three peaks when you arrive on Ma-11 from Palma towards Soller.


We chose to start our hiking in Bunyola.

Starting in Bunyola is an option if you take the old "orange train" from Palma or Soller.

Bunyola is in itself a village that should be experienced, especially around the square with the church.


Restaurant Can Penasso at mileage 15 on Ma-11 is an option if you come by car, as otherwise it may be difficult to find parking spaces in Bunyola.


From Bunyola the hiking tour is about 12 km round trip and takes between three and four hours.


The initial directions until you cross Ma-11 are from the book "Walking on Mallorca".

"If you are coming by train from Palma or Soller, follow the alley Carrer de L'Estació towards the city until the trees ends after a few hundred meters. Walk down the street to the left marked parking lot (here you can park if you come by car). Continue from the parking lot along the narrow paved road past the building with a spire, for a total of 1.5 km, to the main road Ma-11 between Palma and Soller. The road passes through an interesting cultural landscape and crosses a dried river just before the main road.”


Cross Ma-11 and head towards Soller about 30 meters where the farm road up to S'Alqueria d'Avall begins.


If you´ve parked at Can Penasso, cross Ma-11 and follow the road about one kilometer to Soller until you reach the sign "S'Alqueria d'Avall".


You will now enter a 200 meter long paved road up to a large building between olive groves and orange trees.

Between the impressive residential building and the smaller building closer to the road (with two arched entrances), a road leads up to a metal gate. Pass this and the next gate. After you have passed the gates, just follow the gravel road up to just below the highest peak.


You follow the gravel road on the ridge just below the highest peak and to a pile of stones with the text "Mirador Leandro Ximenis 1958 / Fomento de Turismo de Mallorca". Here begins the path that leads the last stretch to the top of Puig de S'Alqueria.

1004 - Puig Alqueria
1006 - Puig Alqueria
1007 - Puig Alqueria
1011 - Puig Alqueria
1008 - Puig Alqueria
1003 - Puig Alqueria
1005 - Puig Alqueria
1001 - Puig Alqueria
1010 - Puig Alqueria
1002 - Puig Alqueria
1012 - Puig Alqueria
1009 - Puig Alqueria

Puig de s´Alqueria syns tydligt som den högsta av de tre topparna när du kommer på Ma-11 från Palma mot Soller.


Vi valde att starta vår vandring i Bunyola.

Att börja i Bunyola är ett alternativ om du tar det gamla ”apelsintåget” från Palma eller Soller.

Bunyola är i sig självt ett samhälle som bör upplevas, särskilt runt torget med kyrkan.


Restaurang Can Penasso vid kilometermärke 15 på Ma-11 är ett alternativ om du kommer med bil, eftersom det annars kan vara svårt att hitta parkeringsplatser.


Från Bunyola är vandringsturen cirka 12 km tur och retur och tar mellan tre och fyra timmar.


Den inledande vägbeskrivningen fram tills dess att du korsar Ma-11 är från boken ”Vandra på Mallorca”.

”Kommer du med tåget från Palma eller Soller, följer du allén Carrer de L´Estació upp mot staden tills träden slutar efter ett par hundra meter. Gå ner gatan till vänster märkt parkeringsplats (här kan du parkera om du kommer med bil). Fortsätt från parkeringsplatsen längs den smala asfalterade vägen förbi byggnaden med spira, i sammanlagt 1,5 km, fram till huvudvägen Ma-11 mellan Palma och Soller. Vägen går genom ett intressant kulturlandskap och korsar en uttorkad flodfåra precis innan huvudvägen.”


Korsa Ma-11 och gå i riktning mot Soller cirka 30 meter där gårdsvägen upp till S´Alqueria d ´Avall börjar.


Har du parkerat vid Can Penasso korsar du Ma-11 och följer vägen cirka en kilometer mot Soller tills du kommer till skylten ”S´Alqueria d ´Avall”.


Detta är en 200 meter lång asfalterad väg upp till en stor byggnad mellan olivlundar och apelsinträd.

Mellan det imponerande bostadshuset óch den mindre byggnaden närmare vägen (med två bågformade ingångar), leder en väg fram till en metallgrind. Passera denna och nästa grind. Efter att grindarna är passerade är det bara att följa grusvägen ända upp till precis nedanför den högsta toppen.


Du följer grusvägen upp på ryggen rakt nedanför den högsta toppen och ett röse med texten ”Mirador Leandro Ximenis 1958/Fomento de Turismo de Mallorca”. Här börjar den iordninggjorda stigen som leder den sista biten upp på toppen av Puig de s´Alqueria.